Hardware bơm màng Sandpiper là các loại phụ tùng bơm màng được sử dùng thường xuyên khi sửa chữa các loại bơm màng Sandpiper với độ bền cùng độ thích hợp cao với các dòng bơm màng Sandpiper khác nhau.

FLATWASHER

Description:
Material: SS
Part No: PF901.049.115
OEM No: 901.049.115
Weight (lbs): 0.006
Weight (kgs): 0.003
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper

FLATWASHER 3/8

Description:
Material: SS
Part No: PF901.048.115
OEM No: 901.048.115
Weight (lbs): 0.006
Weight (kgs): 0.003
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-1

FLATWASHER 1/2

Description:
Material: SS
Part No: PF901.046.115
OEM No: 901.046.115
Weight (lbs): 0.015
Weight (kgs): 0.007
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-2

FLATWASHER 5/16

Description:
Material: SS
Part No: PF901.038.115
OEM No: 901.038.115
Weight (lbs): 0.004
Weight (kgs): 0.002
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-3

PTFE COATED HEX NUT

Description:
Material: SS BLACK PTFE COATED
Part No: PF545.008.308
OEM No: 545.008.308
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-4

FLANGE NUT 3/8-16

Description:
Material: SS
Part No: PF544.002.115
OEM No: 544.002.115
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.008
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-5

CAPSCREW 3/8-16 X 2 1/2

Description:
Material: SS
Part No: PF171.053.115
OEM No: 171.053.115
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-6

CAPSCREW 3/8-16 X 7/8

Description:
Material: SS
Part No: PF171.015.115
OEM No: 171.015.115
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-7

CAPSCREW 3/8-16 X 2 1/4

Description:
Material: SS
Part No: PF170.052.115
OEM No: 170.052.115
Weight (lbs): 0.08
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-8

CAPSCREW 5/16-18 X 1 3/4

Description:
Material: SS
Part No: PF170.069.115
OEM No: 170.069.115
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-9

1/2-13 X 2 CAPSCREW

Description:
Material: SS
Part No: PF170.030.115
OEM No: 170.030.115
Weight (lbs): 0.13
Weight (kgs): 0.06
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-10

3/8-16 x 2 CAPSCREW

Description:
Material: SS
Part No: PF170.020.115
OEM No: 170.020.115
Weight (lbs): 0.07
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-11

CAPSCREW 1/4-20 X 1-1/2

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF171.077.330
OEM No: 171.077.330
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.008
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-12

CAPSCREW 1/4-20 X 3/4

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF171.076.330
OEM No: 171.076.330
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-13

CAPSCREW 5/16-18 X 7/8

Description:
Material: SS
Part No: PF171.075.115
OEM No: 171.075.115
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/S07/S10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-14

CAPSCREW 1/4-20 X 1-1/4

Description:
Material: SS
Part No: PF171.066.115
OEM No: 171.066.115
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/S07/S10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-15

CAPSCREW 5/16-18 X 1-1/2

Description:
Material: SS
Part No: PF171.064.115
OEM No: 171.064.115
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/S07/S10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-16

CAPSCREW 5/16-18 X 1-1/4

Description:
Material: SS
Part No: PF171.063.115
OEM No: 171.063.115
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S05/S07/S10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-17

CAPSCREW 5/16-18 X 1

Description:
Material: SS
Part No: PF171.062.115
OEM No: 171.062.115
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/S07/S10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-18

CAPSCREW 7/16-14 X 1-1/4

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF171.059.330
OEM No: 171.059.330
Weight (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S15/20/30
 • X40
 • X75
 • G15
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-19

CAPSCREW 3/8-16 X 2 1/2

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF171.053.330
OEM No: 171.053.330
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-20

CAPSCREW 1/4-20 X 1/2

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF171.017.330
OEM No: 171.017.330
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-21

CAPSCREW 5/16-18 X 1-3/4

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF170.069.330
OEM No: 170.069.330
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • ST1
 • U1F
 • X40
 • X75
 • ET3
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-22

CAPSCREW 3/8-16 X 1-3/4

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF170.061.330
OEM No: 170.061.330
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S15
 • X40
 • X50
 • G15
 • HDF2

phu-tung-bom-mang-sandpiper-23

CAPSCREW 7/16-14 X 2

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF170.060.330
OEM No: 170.060.330
Weight (lbs): 0.10
Weight (kgs): 0.05
Compatible Pump Models:
 • S15/20/30
 • SH2
 • T1
 • T4
 • X40
 • X75
 • EH2
 • G15
 • G20
 • G30
 • GH2
 • HDB1
 • HDB2
 • HDB4

phu-tung-bom-mang-sandpiper-24

CAPSCREW 1/2-13 X 2-1/2

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF170.055.330
OEM No: 170.055.330
Weight (lbs): 0.16
Weight (kgs): 0.07
Compatible Pump Models:
 • S30
 • X75
 • ET3
 • G30
 • HDF3
 • HDF4

phu-tung-bom-mang-sandpiper-25

CAPSCREW 3/8-16 X 2-1/4

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF170.052.330
OEM No: 170.052.330
Weight (lbs): 0.08
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models:
 • S2
 • S2
 • X50
 • DMF
 • EH2
 • G20
 • GH2
 • HDF2

phu-tung-bom-mang-sandpiper-26