Vimex chuyên cung cấp máy bơm màng Sandpiper cùng các loại phụ kiện bơm màng Sandpiper, bao gồm Repair Kits bơm màng Sandpiper và nhiều phụ kiện bơm màng khác. Đến với chúng tôi khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất phù hợp với nhu cầu của mình.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0911.911.605

Các model Repair Kits bơm màng Sandpiper tại Vimex

WET END KIT S20M

Description:
Material: EPDM/SANTOPRENE®
Part No: PF476.042.354
OEM No: 476.042.354
Weight (lbs): 2.74
Weight (kgs): 1.24
Compatible Pump Models:
 • S20
 • EB2
 • M20

Kit Components:
(4) PF050.017.354 BALL, CHECK (SOLID RED)
(2) PF286.007.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.364 SEAT, VALVE (BLUE)

 

phu-tung-bom-mang-sandpiper

WET END KIT S20M

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF476.042.360
OEM No: 476.042.360
Weight (lbs): 5.61
Weight (kgs): 2.55
Compatible Pump Models:
 • S20

Kit Components:
(4) PF050.017.360 BALL, CHECK (RED-2 DOTS)
(2) PF286.007.360 DIAPHRAGM (RED)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.360 SEAT, VALVE (RED)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-1

WET END KIT S20M

Description:
Material: EPDM
Part No: PF476.042.364
OEM No: 476.042.364
Weight (lbs): 4.75
Weight (kgs): 2.16
Compatible Pump Models:
 • S20
 • EB2
 • M20

Kit Components:
(4) PF050.017.364 BALL, CHECK (BLUE-2 DOTS)
(2) PF286.007.364 DIAPHRAGM (BLUE)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.364 SEAT, VALVE (BLUE)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-2

WET END KIT S20M

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF476.042.365
OEM No: 476.042.365
Weight (lbs): 5.34
Weight (kgs): 2.43
Compatible Pump Models:
 • S20

Kit Components:
(4) PF050.017.365 BALL, CHECK (GREEN-2 DOTS)
(2) PF286.007.365 DIAPHRAGM (GREEN)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.365 SEAT, VALVE (GREEN)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-3

WET END KIT S20M

Description:
Material: FKM/PTFE
Part No: PF476.042.633
OEM No: 476.042.633
Weight (lbs): 7.64
Weight (kgs): 3.47
Compatible Pump Models:
 • S20
 • EB2
 • M20

Kit Components:
(4) PF050.018.600 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF286.007.363 DIAPHRAGM (YELLOW)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.363 SEAT, VALVE (YELLOW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-4

WET END KIT S20M

Description:
Material: NEOPRENE/PTFE
Part No: PF476.042.635
OEM No: 476.042.635
Weight (lbs): 7.89
Weight (kgs): 3.59
Compatible Pump Models:
 • S20

Kit Components:
(4) PF050.018.600 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF286.007.365 DIAPHRAGM (GREEN)
(2) PF286.020.604 DIAPHRAGM (PTFE OVERLAY)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.600 SEAT, VALVE (PTFE)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-5

WET END KIT S20M

Description:
Material: SANTOPRENE®/PTFE
Part No: PF476.042.654
OEM No: 476.042.654
Weight (lbs): 7.01
Weight (kgs): 3.19
Compatible Pump Models:
 • S20

Kit Components:
(4) PF050.018.600 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF286.007.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) PF286.020.604 DIAPHRAGM (PTFE OVERLAY)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.040.600 SEAT, VALVE (PTFE)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-6

WET END KIT S30M

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF476.171.360
OEM No: 476.171.360
Weight (lbs): 10.21
Weight (kgs): 4.64
Compatible Pump Models:
 • S30

Kit Components:
(4) PF050.014.360 BALL, CHECK
(2) PF286.098.360 DIAPHRAGM
(4) PF722.090.360 SEAT, CHECK BALL
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-sandpiper-7

WET END KIT S30M

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF476.171.365
OEM No: 476.171.365
Weight (lbs): 5.26
Weight (kgs): 2.39
Compatible Pump Models:
 • S30

Kit Components:
(4) PF050.014.365 BALL, CHECK
(2) PF286.098.365 DIAPHRAGM
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.090.365 SEAT, CHECK BALL

phu-tung-bom-mang-sandpiper-8

WET END KIT S30M

Description:
Material: FKM/PTFE
Part No: PF476.171.633
OEM No: 476.171.633
Weight (lbs): 7.52
Weight (kgs): 3.42
Compatible Pump Models:
 • S30

Kit Components:
(4) PF050.015.600 BALL, CHECK
(2) PF286.098.363 DIAPHRAGM (YELLOW)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.090.363 SEAT, VALVE (YELLOW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-9

WET END KIT S30M

Description:
Material: NEOPRENE/PTFE
Part No: PF476.171.635
OEM No: 476.171.635
Weight (lbs): 15.62
Weight (kgs): 7.10
Compatible Pump Models:
 • S30
 • M30

Kit Components:
(4) PF050.015.600 BALL, CHECK
(2) PF286.098.365 DIAPHRAGM
(2) PF286.098.604 DIAPHRAGM, OVERLAY
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.090.600 SEAT, CHECK BALL

phu-tung-bom-mang-sandpiper-10

WET END KIT S30M

Description:
Material: SANTOPRENE®/PTFE
Part No: PF476.171.654
OEM No: 476.171.654
Weight (lbs): 14.52
Weight (kgs): 6.60
Compatible Pump Models:
 • S30

Kit Components:
(4) PF050.015.600 BALL, CHECK
(2) PF286.098.354 DIAPHRAGM
(2) PF286.098.604 DIAPHRAGM, OVERLAY
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.090.600 SEAT, CHECK BALL

phu-tung-bom-mang-sandpiper-11

WET END KIT S30M

Description:
Material: EPDM/SANTOPRENE®
Part No: PF476.171.656
OEM No: 476.171.656
Weight (lbs): 3.16
Weight (kgs): 1.43
Compatible Pump Models:
 • S30

Kit Components:
(4) PF050.014.354 BALL, CHECK
(2) PF286.098.354 DIAPHRAGM
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.090.364 SEAT, VALVE (BLUE)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-12

WET END KIT S15M

Description:
Material: SANTOPRENE®/UHMW
Part No: PF476.182.354
OEM No: 476.182.354
Weight (lbs): 2.33
Weight (kgs): 1.06
Compatible Pump Models:
 • S15

Kit Components:
(4) PF050.005.354 BALL, CHECK (SOLID RED)
(2) PF286.099.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.091.550 SEAT, VALVE (UHMW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-13

WET END KIT S15M

Description:
Material: NITRILE/UHMW
Part No: PF476.182.360
OEM No: 476.182.360
Weight (lbs): 3.04
Weight (kgs): 1.38
Compatible Pump Models:
 • S15

Kit Components:
(4) PF050.005.360 BALL, CHECK (RED)
(2) PF286.099.360 DIAPHRAGM (RED)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.091.550 SEAT, VALVE (UHMW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-14

WET END KIT S15M

Description:
Material: EPDM/UHMW
Part No: PF476.182.364
OEM No: 476.182.364
Weight (lbs): 2.85
Weight (kgs): 1.26
Compatible Pump Models:
 • S15
 • M15

Kit Components:
(4) PF050.005.364 BALL, CHECK (BLUE)
(2) PF286.099.364 DIAPHRAGM (BLUE)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.091.550 SEAT, VALVE (UHMW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-15

WET END KIT S15M

Description:
Material: NEOPRENE/UHMW
Part No: PF476.182.365
OEM No: 476.182.365
Weight (lbs): 3.07
Weight (kgs): 1.40
Compatible Pump Models:
 • S15

Kit Components:
(4) PF050.005.365 BALL, CHECK (GREEN)
(2) PF286.099.365 DIAPHRAGM (GREEN)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.091.550 SEAT, VALVE (UHMW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-16

WET END KIT S15M

Description:
Material: SANTOPRENE®/PTFE
Part No: PF476.182.654
OEM No: 476.182.654
Weight (lbs): 4.90
Weight (kgs): 2.23
Compatible Pump Models:
 • S15

Kit Components:
(4) PF050.010.600 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF286.099.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) PF286.099.600 DIAPHRAGM (PTFE OVERLAY)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.091.600 SEAT, VALVE (PTFE)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-17

WET END KIT S1FM

Description:
Material: NITRILE/UHMW
Part No: PF476.194.360
OEM No: 476.194.360
Weight (lbs): 1.05
Weight (kgs): 0.48
Compatible Pump Models:
 • S1F

Kit Components:
(4) PF050.028.360 BALL, CHECK (RED)
(2) PF286.008.360 DIAPHRAGM (RED)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF722.098.550 SEAT, VALVE (UHMW)

phu-tung-bom-mang-sandpiper-18

AIR END KIT S05/S07/S10 NM

Description:
Material:
Part No: PF476.219.000
OEM No: 476.219.000
Weight (lbs): 1.32
Weight (kgs): 0.60
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

Kit Components:
(1) PF031.168.000 AIR VAL-ASSY(NO MUFFLER)/S05-0
(1) PF095.091.000 PILOT VALVE ASSY / S05
(2) PF132.034.360 BUMPER
(2) PF135.036.506 BUSHING, PLUNGER
(1) PF360.100.379 GASKET, AIR END CAP
(1) PF360.101.360 GASKET, PILOT VALVE
(1) PF360.102.360 MAIN AIR VALVE GASKET
(2) PF560.001.360 O-RING 5/32 ID X 1/16 CS
(2) PF620.019.115 PLUNGER, ACTUATOR
(2) PF675.042.115 RETAINER RING
(2) PF720.012.360 U.CUP SHAFT SEAL
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-sandpiper-19

AIR END KIT S15/S20/S30 M

Description:
Material:
Part No: PF476.227.000
OEM No: 476.227.000
Weight (lbs): 3.32
Weight (kgs): 1.51
Compatible Pump Models:
 • S15/S20/S30

Kit Components:
(1) PF031.183.000 AIR VAL-ASSY(NO MUFFLER)S15/30
(1) PF095.110.558 PILOT VALVE ASSEMBLY/G1F-G30
(2) PF132.035.360 BUMPER
(2) PF135.034.506 BUSHING, PLUNGER
(1) PF360.093.360 GASKET, MAIN AIR VALVE BODY
(1) PF360.104.379 GASKET, AIR INLET
(2) PF360.105.360 INNER CHAMBER GASKET
(1) PF360.114.360 PILOT VALVE GASKET
(2) PF560.001.360 O-RING 5/32 ID X 1/16 CS
(2) PF620.020.115 PLUNGER, ACTUATOR
(2) PF675.042.115 RETAINER RING
(2) PF720.004.360 SEAL, U.CUP
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-sandpiper-20

AIR END KIT S1FM

Description:
Material:
Part No: PF476.228.000
OEM No: 476.228.000
Weight (lbs): 3.21
Weight (kgs): 1.46
Compatible Pump Models:
 • S10

Kit Components:
(1) PF031.183.000 AIR VAL-ASSY(NO MUFFLER)S15/30
(1) PF095.110.558 PILOT VALVE ASSEMBLY/G1F-G30
(2) PF132.019.360 BUMPER
(2) PF135.036.506 BUSHING, PLUNGER
(1) PF360.093.360 GASKET, MAIN AIR VALVE BODY
(1) PF360.104.379 GASKET, AIR INLET
(1) PF360.114.360 PILOT VALVE GASKET
(2) PF560.001.360 O-RING 5/32 ID X 1/16 CS
(2) PF620.022.115 PLUNGER, ACTUATOR
(2) PF675.042.115 RETAINER RING
(2) PF720.010.375 SEAL, SHAFT
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-sandpiper-21

Air End Kit S05M & S05NM Type 1 CA

Description:
Material:
Part No: PF476.239.000
OEM No: 476.239.000
Weight (lbs): 2.01
Weight (kgs): 0.915
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(1) PF031.186.000 AIR VAL-ASSY(NO MUFFLER)
(1) PF095.091.000 PILOT VALVE ASSY / S05
(2) PF132.034.360 BUMPER
(2) PF135.036.506 BUSHING, PLUNGER
(1) PF360.100.379 GASKET, AIR END CAP
(1) PF360.102.360 MAIN AIR VALVE GASKET
(1) PF360.108.360 GASKET, PILOT VALVE
(2) PF560.001.360 O-RING 5/32 ID X 1/16 CS
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(2) PF620.019.115 PLUNGER, ACTUATOR
(2) PF675.042.115 RETAINER RING
(2) PF720.012.360 U.CUP SHAFT SEAL

phu-tung-bom-mang-sandpiper-22

Wet End Kit S1F

Description:
Material: SANTOPRENE®/PTFE
Part No: PF476.197.654
OEM No: 476.197.654
Weight (lbs): 2.43
Weight (kgs): 1.1
Compatible Pump Models:
 • S1F

Kit Components:
(4) PF050.042.600 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF286.107.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) PF286.108.600 DIAPHRAGM (PTFE)
(8) PF720.047.600 SEAL, CHECK VALVE
(4) PF720.044.600 SEAL, MANIFOLD SPACER
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-sandpiper-23

KIT-WET S07/S10

Description:
Material: Santoprene®, PTFE
Part No: PF476.166.354
OEM No: 476.166.354
Weight (lbs): 0.53
Weight (kgs): 0.24
Compatible Pump Models:

S07/S10

 

 


Kit Components:
(4) PF050.028.354 BALL, CHECK (SOLID RED)
(2) PF286.095.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) PF360.099.360 GASKET, SPACER
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF720.046.600 SEAL, PTFE
(8) PF720.051.600 SEAL, PTFE

phu-tung-bom-mang-sandpiper-24

KIT-WET S07/S10

Description:
Material: Santoprene®, PTFE
Part No: PF476.166.654
OEM No: 476.166.654
Weight (lbs): 1.68
Weight (kgs): 0.76
Compatible Pump Models:

S07/S10


Kit Components:
(4) PF050.028.600 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF286.095.354 DIAPHRAGM (SOLID RED)
(2) PF286.096.600 DIAPHRAGM (TEFLON)
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333
(4) PF720.046.600 SEAL, PTFE
(8) PF720.051.600 SEAL, PTFE

phu-tung-bom-mang-sandpiper-25

Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều model Repair Kits bơm màng Sandpiper khác, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng liên hệ để mua hàng theo Hotline: 0989.775.196.